hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В работата си „Хидрострой“ АД се придържа към КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА СТРОИТЕЛЯ, приет през 2018 г. от Общото събрание на Камарата на строителите в България. С него се въвеждат етични критерии на поведение и професионални взаимоотношения между строителните субекти на територията на Република България. Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на строителите, както и да издигне престижа на строителната професия.

Политика по качество, здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата и околна среда, съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 39001:2014

„Хидрострой“ АД дефинира своя обща политика поради спецификата на създадената Интегрирана система за управление, а именно обединяването на Системата за управление на качеството, Системата за здраве и безопасност при работа, Системата за управление на околната среда и Системата за управление на безопасността на движението по пътищата. Общата политика за развитие на  компанията е да осигурява реализацията на висококачествени услуги и изделия чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти към нашите клиенти. В рамките на изпълняваните от „Хидрострой“ АД процеси, нашите служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. В хода на работа се залага безопасността и околната среда да не бъдат ощетявани за сметка на по-бързото изпълнение на поетите ангажименти пред инвеститори и клиенти. Ръководството на „Хидрострой“ АД е приело политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа, управление на безопасността на движение по пътищата и съответстващо управление на околната среда, включително и по отношение на всички служители, подизпълнители, клиентите и/или посетителите, както и всичко останали заинтересовани страни, касаещи дейностите на дружеството. За постигането на тази политика „Хидрострой“ АД:
 • спазва действащото законодателство на Република България;
 • се ангажира да предприема необходимите действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, намаляване на травматизма и летални случаи от неспазване на правилата за движение по пътищата.
 • обръща внимание на индивидуалните потребности на персонала и останалите лица на територията на дружеството;
 • набелязва и постига цели по основните си дейности в главните направления на системата за управление: качество, здраве и безопасност, безопасност на движението по пътищата и околна среда;
 • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност;
 • се стреми към непрекъснатото подобряване на своята интегрирана система за управление, подобряване на качеството, подобряване на условията на работа в дружеството, намаляване и предотвратяване на инциденти и пътнотранспортни произшествия, както и намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
 • осигурява висока дисциплина и персонална отговорност за безопасно движение по пътищата;
 • удовлетворява приложимите изисквания на БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 39001:2014.За изпълнение на декларираната политика на организацията, ръководството на „Хидрострой“ АД дефинира следните стратегически цели и дейности:
 • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
 • Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта и услугата;
 • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители;
 • Консултиране и участие на работниците, при вземане на решения, касаещи здравето и безопасността при работа и безопасността на движението по пътищата;
 • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
 • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
 • Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти.
 • Управление, което осигурява и поддържа функционални звена с повишена безопасност, минимизиран риск за персонала и околната среда, и с необходимото за работа оборудване.
 • Изпълнение на дейностите по начин, осигуряващ запазването на здравето и безопасността на служителите на „Хидрострой“ АД, както и на всички външни заинтересовани лица и/или страни.
 • Осигуряване на подходящи методи за обмен на необходимата информация между функционалните звена по отношение на въпросите за здравето и безопасността, безопасността на движението по пътищата и околната среда, както и на нужните обучения и резултатите от непрекъснатото наблюдение с цел коригиране или превенция;
 • Изпълнение на работните дейности при използване на всички необходими лични предпазни средства от всеки ангажиран служител;
 • Поощряване на изградените практики за безопасна работа и опазване на околната среда;
 • Задълбочен анализ на възникналите инциденти и ПТП, причините за появата им, предприетите мерки за недопускане на повторение и резултатността на предприетите действия;
 • Установяване на наличните рискове за здравето и безопасността при използване на закупени продукти и услуги, както и своевременно уведомяване на доставчиците за специфичните изисквания на „Хидрострой“ АД по отношение на здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата.
 • Изпълнение на действащата нормативна уредба по отношение на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата като същевременно Интегрираната система за управление се привежда в съответствие с настъпилите изменения.
 • Повишаване на резултатността спрямо опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяване.
„Хидрострой“ АД оценява своята дейност по следните целеви показатели:
  • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти към инвеститори и клиенти;
  • Квалификация на сътрудниците на дружеството;
  • Брой на нови клиенти и спечелени търгове;
  • Брой на спечелени търгове при минали или настоящи клиенти;
  • Отношение на брой възникнали злополуки и ПТП към общия брой инциденти;
  • Отношение на брой възникнали ситуации, застрашаващи околната среда, към общия брой констатирани несъответствия.
  Необходимо е всички показатели да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се извършват качествени услуги и да се работи със съвременни методи при елиминиране и минимизиране на риска за служителите и рисковете за околната среда е ключов елемент при постигане на целите в „Хидрострой“ АД. За процесите, определени от системата за управление, има определени целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично, като се определят конкретни стойности на целевите параметри. Ръководството на „Хидрострой“ АД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, безопасност и здраве при работа, околна среда и управление на безопасността на движението по пътищата, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС ISO 39001:2014.