hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

На 20.12.2023 г. “Хидрострой” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-3025-C01 по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Наименование на проектното предложение: „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ на обща стойност 776 447,47 лв., от които 349 401,36 лв. безвъзмездно финансиране и 427 026,11 лв. собствено финансиране.

Основната цел:
Целта на проектното предложение е изграждане на ФЕЦ с капацитет 292 кW за производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Начало на проекта: 20.12.2023 г.
Край на проекта: 20.06.2025 г.