hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

heading-icon

Създаваме правилните технологични решения

„Хидрострой” АД е национален лидер в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и реконструкцията на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. В последните години компанията утвърждава своето лидерско присъствие чрез реализацията на редица успешни проекти и в Югоизточна Европа.
В богато ни портфолио присъстват:

 • инфраструктурни проекти – автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанищна, летищна и енергийна инфраструктура;
 • хидротехническо строителство – язовири, водопроводи и канализационни колектори, пречиствателни станции;
 • съоръжения за геозащита и брегоукрепване;
 • инсталации и депа за третиране на отпадъци и други;
 • жилищни, обществени и промишлени сгради.

Вече 60 години „Хидрострой“ продължава добрите традиции в българското строителство. Днес компанията прилага и най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно изискванията на БДС и международните стандарти EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015, БДС ISO 39001:2014. „Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци. Към дружеството има акредитирана строителна и пътна лаборатория. В контекста на визията си за устойчивост и иновации компанията непрекъснато инвестира в развитието на човешкия си капитал, внедрява модерни технически решения и успешни производствени практики, и подпомага развитието на регионите, в които реализира дейността си. Спазването на високи производствени и етични стандарти налага „Хидрострой“ като авторитетен фактор в строителния бранш в България.

"Хидрострой" АД обхваща всички важни сфери на стопанския живот

signature signature

Дейността на „Хидрострой” АД на практика обхваща всички важни сфери на стопанския живот. Дружеството реализира ключови инфраструктурни проекти и има значителен пазарен дял, както на регионално, така и на национално ниво. За последните 5 години е сред първите по приходи компаниии в строителния бранш. На територията на Варненска и Добричка област пазарният дял на компанията за ново строителство на транспортна и благоустройствена инфраструктура и хидротехнически обекти е над 50%. Такъв е пазарният дял и по отношение на дейностите по поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на двете области. Ресурсната и кадровата обезпеченост на дружеството позволяват изпълнението на голяма част от инфраструктурните проекти на територията на общините в състава на Варненска и Добричка област.

 • Работим с мисъл за хората

  Хидрострой осъзнава отговорностите си за създаване на устойчива среда. Ние вярваме, че от качеството на инфраструктурата зависи способността на обществото да се развива и да подобрява качеството си на живот. Водени от убеждението, че хората са най-ценния актив на всяка компания, заедно с нашите близо 1000 служители ние споделяме обща визия при изграждането на стойностни, както за клиентите ни, така и за обществото, проекти.

  Работим с мисъл за хората
 • В хармония с природата

  Водени от каузата да подобряваме мобилността и да създаваме по-добра обществена среда и качество на живот, ние си партнираме с правителства, институции, градове и региони. Целта ни в тези проекти е да осигурим растеж, добавена стойност и да намалим негативния ефект от нашата работа върху околната среда, като строим в хармония с природата.

  В хармония с природата