hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

heading-icon

Създаваме правилните технологични решения

„Хидрострой” АД е национален лидер в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и реконструкцията на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. В последните години компанията утвърждава своето лидерско присъствие чрез реализацията на редица успешни проекти и в Югоизточна Европа.
В богато ни портфолио присъстват:

 • инфраструктурни проекти – автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанищна, летищна и енергийна инфраструктура;
 • хидротехническо строителство – язовири, водопроводи и канализационни колектори, пречиствателни станции;
 • съоръжения за геозащита и брегоукрепване;
 • инсталации и депа за третиране на отпадъци и други;
 • жилищни, обществени и промишлени сгради.

Повече от 60 години „Хидрострой“ продължава добрите традиции в българското строителство. Днес компанията прилага и най-високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. В дружеството е внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, съгласно изискванията на БДС и международните стандарти EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 14001:2015, БДС ISO 39001:2014.
„Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група. Притежава лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци. Към дружеството има акредитирана строителна и пътна лаборатория.
В контекста на визията си за устойчивост и иновации компанията непрекъснато инвестира в развитието на човешкия си капитал, внедрява модерни технически решения и успешни производствени практики, и подпомага развитието на регионите, в които реализира дейността си. Спазването на високи производствени и етични стандарти налага „Хидрострой“ като авторитетен фактор в строителния бранш в България.

Дейността на "Хидрострой" АД обхваща всички важни сфери на стопанския живот

signature signature

Дейността на „Хидрострой” АД на практика обхваща всички важни сфери на стопанския живот. Дружеството реализира ключови инфраструктурни проекти и има значителен пазарен дял, както на регионално, така и на национално ниво. За последните 5 години е сред първите по приходи компаниии в строителния бранш. На територията на Варненска и Добричка област пазарният дял на компанията за ново строителство на транспортна и благоустройствена инфраструктура и хидротехнически обекти е над 50%. Такъв е пазарният дял и по отношение на дейностите по поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на двете области. Ресурсната и кадровата обезпеченост на дружеството позволяват изпълнението на голяма част от инфраструктурните проекти на територията на общините в състава на Варненска и Добричка област.

 • Работим с мисъл за хората

  "Хидрострой" осъзнава отговорностите си за създаване на устойчива среда. Ние вярваме, че от качеството на инфраструктурата зависи способността на обществото да се развива и да подобрява качеството си на живот. Водени от убеждението, че хората са най-ценния актив на всяка компания, заедно с нашите близо 1000 служители ние споделяме обща визия при изграждането на стойностни, както за клиентите ни, така и за обществото, проекти.

  Работим с мисъл за хората
 • В хармония с природата

  Водени от каузата да подобряваме мобилността и да създаваме по-добра обществена среда и качество на живот, ние си партнираме с правителства, институции, градове и региони. Целта ни в тези проекти е да осигурим растеж, добавена стойност и да намалим негативния ефект от нашата работа върху околната среда, като строим в хармония с природата.

  В хармония с природата