hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Велико Желев

Председател на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Магистър по икономика в специалностите „Индустриален мениджмънт” – Технически университет, гр. Варна и „Икономика на търговията” – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов;
Бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Николай Пашов

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Пътно Строителство” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна;
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на строителството” – Икономически университет – Варна

Живко Недев

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър по специалност „Транспортно строителство” – УАСГ, гр. София

Мая Желева

Икономически директор и член на Съвета на директорите

Магистър по икономика, специалност „Финанси” – СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Иван Желев

Технически директор и член на Съвета на директорите

Строителен инженер, магистър в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна Магистър по икономика, специалност „Публична администрация” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна