hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

С официална церемония на 23.11.2023 г. бяха открити двата изпълнени обекта по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието присъстваха представители на бенефициента – ВиК Стара Загора, изпълнителният директор на „Хидрострой” АД инж. Николай Пашов, зам.-кметът на Чирпан Иван Станчев и много граждани.

Заместник-кметът на община Чирпан отбеляза, че проектът ще повиши качеството на живот в региона, затова той е дългоочакван от хората и бизнеса в общината. Иван Станчев благодари на изпълнителя “Хидрострой” АД. Изпълнителният директор на дружеството – инж. Николай Пашов сподели, че въпреки трудностите и предизвикателствата по време на изпълнението, проектът приключва качествено и в срок.

Два са изпълнените обекта в агломерация Чирпан: външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км. 4+943 до водоем V= 6 500 m³ на гр. Чирпан и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града.

Общата стойност на проекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които 4 807 672,41 лв., от Кохезионния фонд и 848 412.78 лв. национално съфинансиране.