hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.006-0418-C01 по процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”,  Хидрострой АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет:

Изграждане на “Фотоволтаична система в комбинация с батерии” с общ инсталирана мощност от 292 kWp”.

Краен срок за подаване на оферти 31.05.2024 г.

Поканата и документацията по процедурата може да свалите от тук ↓

Процедурата е изтекла/прекратена