hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по обособена позиция №1: жилищен блок на територията на гр. Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6.

Разработени са работни проекти за нуждите на обновяването, осъществен е авторски надзор и са изпълнение на СМР, включващи ремонт на покриви, топлоизолиране на сградите, ремонт на ВиК мрежа, ремонт ел. мрежа, подмяна на дограма. Конкретните мерки които следва да се изпълнят за всяка една обособена позиция са подробно посочени в изготвените за сградите конструктивно обследване, енергийно обследване, паспорт и техническо задание, неразделна част от документацията за участие и налични в интернет страницата на Община Смядово в раздел профил на купувача.