hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Регионалното депо за отпадъци „Братово – запад“ е общинска собственост и представлява комплексен обект, съвкупност от различни инсталации за третиране на отпадъци, обслужващ населението на девет общини. С изграждането му е осигурена необходимата инфраструктура за екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани на територията на общините от Регион за управление на отпадъците – Бургас, включващ общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Внушителното съоръжение се използва от 210 населени места с близо половин милион жители. Там са открити и над 50 нови работни места.

В обхвата на регионалното депо, като център за управление на отпадъците са проектирани и изградени следните съоръжения: инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци съгласно Комплексното разрешително, локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. Проектирана е колекторна система и инсталация за оползотворяване на биогаз.

Обектът е част от проекта “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Ноември 2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС