hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Предметът на обществена поръчка е за инженеринг – проектиране и строителство (съгласно жълтата книга FIDIC) на “Завод за сепариране и компостиране”, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник.

Извършени са всички дейности по проектирането и строителството на завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци, регион Перник – изготвен е работен проект, указания за въвеждане в експлоатация и отчет за въвеждане в експлоатация, инструкции за изпълнение и поддръжка, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на машини и оборудване, обучение на персонала, преходен експлоатационен период на инсталацията, доставка и монтаж на резервни части, сервизни проверки през гаранционния срок.