hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в гр. Добрич“ е част от Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта е повишаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговата периферия. Проектът включва реконструкция и рехабилитация на два участъка от ул. “6-ти септември”:

– улица “6-ти септември”- юг с дължина 828.42 м, габарити: ленти за движение -10,5 до 8 м. и тротоари от 1,5 до 4,5 м;

– улица “6-ти септември” – север с дължина 179,44 м, габарити ленти за движение 8 м и тротоари от 3 до 1,5 м и отклонение към “Добруджански хляб” АД –  с дължина 137,33 м, габарити ленти за движение 6 м и тротоари 2 х 1,5 м.

В резултат на дейността са реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица “6-ти септември” и отклонение:  платно – 8 540 кв.м  и тротоари – 3 702 кв.м. Поставени са пътни знаци и е положена маркировка, изградена е нова оптична мрежа – телекомуникационна свързаност и е подменено уличното осветление с енергоефективно.