hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Реконструкция на общински път SML 1031 /път ІІІ – 197 Борино – Тешел/ Буйново – Кожари км 7+770 – км 16+915 и км 17+495 – км 20+167 на територията на община Борино, област Смолян по проекти № 21/321/00603 и 21/321/00610, финансирани по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., съгласно подписан договор за отпускане финансова помощ от 23.10.2009 г.