hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан” и “Довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500 m3 на гр. Чирпан”.

Двата обекта са реализирани по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

В рамките на агломерация Чирпан е направена реконструкцията на 0,989 км разпределителна водопроводна мрежа, 1,961 км канализационна мрежа, вкл. изграждането на КПС, както и реконструкцията на участък от 5,431 км от довеждащия водопровод от водоизточник Марица.

Реализацията на проекта има за цел:

  • Осигуряване на непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество;
  • Гарантиране на съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива 98/83/ЕО;
  • Постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО;
  • Постигане на съответствие с Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура  за агломерации с над 10 000 е.ж.;
  • Елиминиране на директните зауствания на непречистени отпадъчни води във водни басейни;
  • Осигуряване нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване. Намаляване на здравния риск за населението;
  • Намаляване на инфилтрацията;
  • Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите.

Общата стойност на проекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които  4 807 672,41 лв. от Кохезионния фонд и 848 412.78 лв. национално съфинансиране. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВиК СТАРА ЗАГОРА