hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Строителен обект в град Чирпан по проект №. BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД-Стара Загора.

Проектът включва рехабилитация и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Срокът за реализация е до края на 2023 г.

Проектните дейности в Чирпан са на стойност 6 млн. лева. Инвестицията включва общо 1961 м канализационна мрежа, голямата част от която е нови колектори. Част от проекта е и нова канализационна помпена станция.