hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

От 17-ти до 19-ти юли 2023 г. студенти от 3-ти курс в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” на УАСГ проведоха учебна практика по „Строителни конструкции и технологии” на обект TEATRALNA PARK RESIDENCE.

Учебната практика се осъществява съгласно учебния план и традиционно се провежда от преподаватели от катедри „Масивни конструкции” и „Технология и механизация на строителството” към Строителния факултет на УАСГ. Водещи на практиката тази година бяха гл. ас. д-р инж. Христиан Нешев и доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

Целта на посещението на строителни обекти във фаза на изпълнение е усвояване на практически знания за строителните конструкции със стоманобетонен носещ скелет, технологичните особености при изпълнението на земни работи, кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи на строителната площадка. Важна част от обучението на студентите „на терен“ са и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

TEATRALNA PARK RESIDENCE се отличава с редица специфични  конструктивни и технологични особености, което даде възможност студентите да придобият практически знания за широк спектър от основни строителни и монтажни работи.

В рамките на занятията, бъдещите строителни инженери имаха възможност да се запознаят с приложените методи за укрепване на дълбокия 14 m строителен изкоп, използваните системи за водопонижение в зоната на строителната площадка, дренажните системи за отводняване на сутеренните нива, хидроизолационната система, конструктивните особености на сградата и на съответните решения при изпълнението – използване на съвременни кофражни системи за кофриране, в т.ч. рамкови кофражни системи за вертикални елементи, системи за ранно декофриране на стоманобетонните плочи и др.

Подчертан интерес у студентите предизвика цялостната организация на  изпълнение на строително-монтажните работи на строителната площадка, както и обезпечаването на изпълнението с кулови кранове и друга строителна механизация. 

Освен с преподавателите от УАСГ, в рамките на учебната практика, студентите имаха възможност да се срещнат с ръководителя на проекта инж. Юлиян Алексиев и с експерти от „Хидрострой” АД, които споделиха безценен практически опит.

Надграждането на натрупаните теоретични знания с практическа подготовка, дава възможност за постигането на крайната цел на превежданите занятия – след завършване на практическото обучение, бъдещите строителни инженери да придобият знания за строителните системи и технологичните особености при изпълнение на строителните и монтажните работи, както и умения за решаване на характерни задачи, възникващи в процеса на строителство.