hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Основна цел на проекта е да подобри физическата и жизнена среда в общинския център на града като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие. 

По проекта е извършена цялостна реконструкция и модернизация на пешеходната зона на Варна, в т.ч. пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско

озеленяване, изградена е цялостна поливна система (за основния и допълнителните обекти на интервенция), както и e създадена достъпна архитектурна среда.