hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Инженеринг на обект „Морска градина” – рехабилитация на улична мрежа, включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура. Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция на поливна система, растителност в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна” по процедура BG16R FOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020
Съгласно програмата за проектиране, обектът е разделен на осем зони:
– Зона А – Алпинеум
– Зона Б – Розариум
– Зона В – зелени площи, подпорна стена, алея от естествен камък, изгледна площадка с пергола и ремонт на стълбище и подпорна стена към крайбрежната алея
– Зона Г – зелени и цветни площи между Зона В и Летен театър (Зона „Екзотика”)
– Зона Д – „Под дъгата” – зона, източно от Зона В
– Зона Е – зона между Морско казино, Планетариума и Аквариума
– Зона Ж – велоалея, успоредна на бул. „Княз Борис I”, алейна мрежа и подпорни стени
– Зона З – зона обхващаща други големи зелени площи, съставена от две подзони: Зона „Запад” и Зона „Изток“ – Алеята на японските вишни.

Проектът обхваща:
– анализ на историческото развитие на всяка зона и възможностите за възстановяване на функцията и визията от първоначалния образ. За част от зоните е предвидена реконструкция и естетизация. Някои от тях са с променена функция, на места има конструктивни проблеми, свързани с геоложките особености на терена.
– запазване в максимална степен на оригиналния вид на настилките, облицовките на подпорните стени, визията и габаритите на парковите елементи. Подмяна на някои от елементите на парковото оборудване за постигане на по-голяма устойчивост, като се запази характера и визията на оригиналните детайли.
– възстановяване на видимостта към морето на панорамните площадки, затруднена от развилата се с годините висока растителност.

ЗОНА А
Изготвен е детайл за възстановяване „Мост на желанията”. По архивни снимки са направени детайлни чертежи за изработване на нов дървен мост с носещи метални елементи. Използвани са съществуващите основи, върху които стъпва новата конструкция, а второстепенните греди, парапета и настилката са изцяло дървени. Старият мост е направен от небелени брезови елементи, които са нетрайни във времето. Именно затова е предписан масивен иглолистен материал – лиственица, импрегниран и обработен против външни влияния. Предвидено е провеждане на санитарна резитба на дървета и за просветление в долните етажи на подлеса, както и провеждане на подмладяваща резитба на храсти.
Предвидено е внасяне на характерна алпийска растителност; реконструкция на тревните площи със засяване на почвоукрепващи треви в стръмните участъци и подсяване на ослънчената тревната площ със семена на алпийски цветя.
Предвижда се почистване на каскадата от водни огледала, полагане на промазана хидроизолация и изграждане на помпена шахта с монтирани 2 бр. циркулационни помпи с пясъчен филтър и автоматизирано управление на системата.
Предвижда се и възстановяване на съществуваща чешма за питейна вода.
Възстановяване на съществуващото осветление.

ЗОНА Б
Реставрацията на Розариума включва възстановяването на водните площи, алеите, подпорните стени, характерните градински елементи – беседки, пейки и перголи в автентичния им вид. При запазване на цялостната композиционна визия на Розарума, проектът цели възстановяване на нарушените елементи, в т.ч.:
– откриване и пренареждане на настилката от плочи върху земна основа, при спазване формите и размерите
– ремонт на нарушените участъци на стени от глиц зидария, вкл. възстановяване на липсващи елементи, шапки, доизграждане
– възстановяване функцията на водните огледала, чешмата и парковата мебел по архитектурен детайл, като се запази дизайна им.
Интерес представлява розата на името на Юрий Гагарин, която да се пресади зад плочата на космонавта, в лицевата част на Розариума, до централна алея.
Предвижда се възстановяването на 3 бр. водни огледала, на съществуваща чешма за питейна вода, като за целта ще бъде подменена спирателната арматура и ще се монтира автоматична канелка с цел намаляване на разходите на питейна вода.
В тази зона ще се възстановят съществуващите паркови осветители, като се положат нови кабелни линии. Същите ще се присъединят към парковото осветление.

ЗОНА В
Изграждане на нов парапет в зоната на ненарушената от свличане алея, почистване и пренареждане на настилката на алеята и облицовката на подпорната стена. За монтаж на пейки ще се използват стандартните за тази част на Морската градина – лята метална конструкция за краката и подлакътниците от двете страни и дървени елементи за зоната за сядане.
Подмяна на осветителните тела.
Демонтаж на Черната беседка и изграждане на нова по детайл от миналото.
Саниране на озеленяването.
Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

ЗОНА Г
Възстановяване на кът „Тропика” („Екзотика”) и съвместяване на зоната за тих отдих с лятна читалня.
Предвижда се ремонт на настилките и облицовката от объл камък.
Предвижда се нова паркова мебел.
Предвидено е изграждане на зелените площи с перенни (многогодишни), декоративни треви, засаждане на солитер от пиния и група от морски бор, характерни за нашето черноморско крайбрежие, както и презатревяване на компрометирани тревни участъци.
Осъществяване на формираща и санитарна резитба на дърветата в зоната.
Ревизия, реконструкция и възстановяване на водните елементи – ВиК съоръжения за водното огледало и чешмите в зоната.
Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

ЗОНА Д
Проектът включва възстановяване на средата – облицовката на подпорната стена, настилката от варовикови плочи. Възстановяват се и пейките, характерни за тази зона, по запазени части от бетонови отливки.
Предвижда се провеждане на санитарна и формираща резитба на растителността с разчистване на саморасли и лиани.
Изграждане на изцяло ново осветление, съобразено с новата паркова мебел. Същото ще се захрани от съществуващото парково осветление.

ЗОНА Е
Пред Аквариума се предвижда ремонт на макета на Черно море – възстановяване на стъклопластовата изолация по повърхността му, полагане на промазана хидроизолация по дъното и възстановяване на помпената шахта с водомер и отводнителната такава. Ще бъде монтирана циркулационна помпа с пясъчен филтър и автоматизирано управление на системата, позволяващо циркулацията на пълния обем вода 2 пъти в денонощието, с цел намаляване на необходимите водни ресурси за функционирането на водните ефекти.
Източно от макета е предвидено преасфалтиране на алеята, водеща към Планетариума. Над канала, който е сух и се пълни само при проливни дъждове, се предвижда изграждането на дървена платформа, премостваща двете нива и свързваща алеята към Планетариума. Платформата ще се изпълни по детайл от иглолистен материал – лиственица, импрегниран срещу вредители и атмосферни влияния.
Естетизиране на зелената площ, чрез частична реконструкция и доизграждане с подходяща за сенчестото местообитание многогодишна растителност.
Проектът предвижда и провеждане на санитарни, формиращи и подмладяващи  резитби на дървета и храсти. Премахване на сухите и полусухи дървета с над 80% засъхване.
При реконструкцията на зелената площ се отнема горния слой изхабена почва и се внася нова хумусна за добри растежни условия.
Изграждане на допълнителни паркови осветители, които да се присъединят към съществуващото парково осветление.

ЗОНА Ж
В северната част на Морската градина е предвидено организирането на велоалея, успоредна на бул. „Княз Борис I”, ситуирана в съществуващата алейна мрежа, като се възстановява асфалтовата настилка и посредством маркировка се определя зона за велосипедисти с ширина от 150 см. По този начин зоната за пешеходци остава с минимална ширина от 150 см в най-тесните участъци на алеята. При възстановяване на настилката се следва стриктно съществуващото положение като не е предвидено разширение и навлизане в зелените площи.
В рамките на проекта се възстановяват и компрометирани участъци от отделни алеи и подпорни стени.

ЗОНА З
ПОДЗОНА: Зона „Запад”
При отчитане на композиционната и видова изграденост, деликатно внасяне на колоритно обогатяване, което е съобразено с най-мощния колоритен акцент в площта – „Церцис”, с ранен пролетен цъфтеж, без залагане на видове, които да го конкурират в този период.
Проектът предвижда:
– запазване композиционния растителен гръбнак на площта и характера на мястото, като чиста зелена зона
– апликиране на новата растителност плътно пред съществуващата, така че да не се нарушава преходния характер на композицията, без да се прекъсва визуалната и физическа връзка между пространствата.

ПОДЗОНА: Зона „Изток” – Алеята на японските вишни
Проектът предвижда:
– засаждане, възстановяване на редицата от японски вишни
– премахване на сухи дървета
– санитарни и формиращи резитби на дървета
– формиране на периферията, чрез избирателно премахване на саморасли, издънки и лиани
– резитба за подмладяване на храстовите групи
– подравняване на зелената площ и реконструкция с подсяване
Предвижда се изграждане на нова поливна система за цялата зона.

ВиК ИНФРАСТРУКТУРА
Съгласно заданието, по част ВиК се предвижда изграждането на поливна система в зоните, подлежащи на реконструкция по настоящия проект.
За целта на проекта са определени годните за напояване площи, които са в размер на 300 дка.
Времето за напояване се предвижда да е в тъмната част на деня, съответно от 22:00 до 06:00 часа.
Поради голямото разнообразие на растителните видове в парка, за пълноценното развитие на зелените площи е приета напоителна норма от 5 л/кв.м/ден. С тази норма, площите, годни за напояване са разделени на 16 приблизително равни по площ зони аг 18,75 дка, на които ще се подава вода чрез автоматични разпръсквачи и капкови маркучи, в зависимост от типа на растенията, в продължение на 30 мин. за достигане на поливната норма.
Необходимото количество вода за задоволяването на нуждите на една зона е приблизително равно на 93,75 куб. м/дневно, или 52,08 л/с при време за подаване 30 мин.
Налягането на системата е в границите на 6,0 bar, като в това число влизат загубите на налягане по продължение на водопровода в най-отдалечената точка, както и такива от филтърен блок и необходимото налягане за пълноценна работа на дюзите за напояване.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Новите инсталации ще се присъединят към съществуващата, новоприсъединените консуматори не повишават съществуващата мощност за обекта.
При заземяването на стълбове ще се използват заземители от ъглова стомана с размери 63/63/6 мм и дължина 1,5 м при съпротивление ≤30 Ω.
По трасето на новополаганите кабели има и други подземни проводи: кабели НН и др., което се отчита с внимание, за да не се засегне и наруши целостта на изолацията им.
За окончателно определяне на трасето е предвидена направата на шурфове.
В края кабелите ще завършват с кабелни разделки.
При изпълнение на строителните работи ще се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г., Правилника по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения – Д-01-008, както и всички техни изменения и допълнения, валидни към момента на изпълнение на обекта.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Проектът обхваща изграждане на ново видеонаблюдение, което да се присъедини към три различни точки в зависимост от охраняваната зона, а именно: Зона А, Зона Б и зона Д, като включва монтиране и заземяване на нови пилони, изтегляне на FTP-кабели, монтиране на нови камери.
Системата за видеоналюдение се изгражда съгласно изискванията на Възложителя и е съобразена с рамковото споразумение. Същата позволява лесно надграждане в бъдеще.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД