hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектиране и строителство на претоварна станция за отпадъци – Карнобат по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

Стойността на проектирането и строителството е в размер на 3 806 750 лв. без ДДС.

Претоварната станция за отпадъци е в близост до съществуващото депо и е с площ от 7.9 дка. Извършено е проектиране и изграждане на съоръжение за компактиране и претоварване за транспортиране на отпадъци до регионалното депо “Братово – запад”. Депото е с претоварен и транспортен капацитет 10 000 тона годишно. Изградено е и съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 10 тона на час.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: ноември 2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАРНОБАТ