hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът “Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап” е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигната защита на Варненско езеро, близко разположените зони за къпане на Черно море от замърсяващия ефект на заустването на непречиствани отпадъчни битови и промишлени води, както и минимизиране на влиянието върху околната среда и рисковете за здравето на населението, живеещо в черноморските крайбрежни зони и на територията, обслужвана от ПСОВ – Варна.

Стойност за проектиране и строителство на обекта: 34 454 400 лв.

Изпълнител на договора за строителство: ОБЕДИНЕНИЕ “ВАРНА ПСОВ” ДЗЗД

В рамките на проекта са изградени нови сгради и съоръжения и са реконструирани и модернизирани голяма част от съществуващите сгради и съоръжения по линията на водата и по линията за третиране на утайките.

С реализацията на обекта е изпълнен последният етап от реконструкцията на станцията, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Достигнати са емисионните ограничения за качество на заустваните отпадъчни води по отношение на показателите: общ азот и общ фосфор. Постигната е по-добра ефективност от дейността на ПСОВ-Варна, по отношение на третирането на утайките.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

Обектът е въведен в експлоатация на 14.05.2015 г. и официално открит на 19.06.2015 г.