hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Инженеринг – възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово” – гр. Варна

Проектът обхваща дейности по възстановяване функционалността на отводнителния канал, с цел опазване живота и здравето на жителите на район „Аспарухово“ и минимизиране на рисковете при бедствени ситуации.

Водосборът на източния канал, който преминава през урбанизирани и гъсто застроени райони, е 4 767 км2. Решението за прилагане на стоманобетоново сечение е продиктувано от факта, че трябва да се провежда голямо водно количество в притеснени условия по отношение на габарита на съоръжението. С цел минимално трайно засягане на имоти по трасето е възприето по-голямата част от корекцията да бъде със затворен профил 2.20 х 3.00 м и да бъде засипана. Откритият профил в канала е с размери 1.50 м – височина и 6.0 м – ширина.

Общата дължина на източния канал е 1 426 м, от които 351 м с открито сечение и 1 075 м със закрит профил.

Дейностите са част от позиция 1 на цялостен проект, спечелил втора награда в специалното издание на инициативата Infrastructure Bulgaria Awards 2018, част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА