hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Етап 1:
Строежът е предаден на възложителя с констативен акт обр. 15 от 30.09.2016 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1597 / 24.10.2016 г.
 
1. Изготвяне на технически проект.
2. Авторски надзор.
3. Изграждане дъно и стени на конструкцията.
4. Реконструкция на ВиК мрежи в участъците.
5. Изместване на съществуващи кабелни линии средно и ниско напрежение в участъците.
6. Реконструкция и изместване на електронна съобщителна канална и кабелна мрежа в участъците.
 
Етап 2:
Строежът е предаден на възложителя с констативен акт обр. 15 от 29.05.2017 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-693 / 15.06.2017 г.
 
1. Покриване на конструкцията.
2. Изграждане на наносозадържател с рампа.
3. Изграждане на рампа за достъп на км. 0+350,64
4. Благоустрояване:
– изграждане на детска площадка на ул. „Моряшка“;
– парково осветление;
– канавка до водосъбирателна шахта към детска площадка на ул. „Моряшка“;
– благоустрояване по протежението на канала по ул. „Моряшка“.
 
Удостоверение за добро изпълнение Рег. № РД17008026ВН / 25.04.2017 г.
 

Дейностите са част от позиция 1 на цялостен проект, спечелил втора награда в специалното издание на инициативата Infrastructure Bulgaria Awards 2018, част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА