hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич – водоснабдяване, ЛОТ 2 по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“

Етап 1 обхваща водоснабдяване – ЛОТ 2 по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ и включва следните дейности:

1. Изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения работен проект.

2. Изпълнение на СМР, включително рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо бул. „Русия“ – около 46 км и 3500 сградни водопроводни отклонения по 179 улици:

  • главен водопроводен пръстен
  • разпределителна водопроводна мрежа
  • домови водопроводни отклонения

3. Изпълнението на водопроводната мрежа се извършва съгласно нормативната уредба и техническата спецификация:

  • земни работи по водопроводите
  • полагане на тръбите
  • изпитвания
  • промивка и дезинфекция
  • превключване на мрежата

Очакванията са след края на проекта загубите на вода в гр. Добрич да намалеят с около 30%.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: юни 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧ