hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът включва дейностите по изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци и довеждаща техническа инфраструктура, доставка на сметосъбираща техника и съдове за отпадъци и е финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Изпълнените строително-монтажните работи включват изграждане на стопански двор, изграждане на клетка 1 за неопасни отпадъци, площадкова инфраструктура, довеждащ път до площадката с дължина 1177,31 м и довеждащ електропровод 20 КV с дължина 4 138 м.

Основната роля на проекта е да осигури третиране, рециклиране/оползотворяване на образуваните на територията на община Малко Търново отпадъци и екологосъобразното им депониране. С неговото приключване са изпълнени законовите ангажименти по отношение на опазване на околната среда, в частност недопускане на замърсяване на околната среда от отпадъци.