hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Дейностите са част от проекта “Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион”, Специфична цел 1.1. „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи) транспортна мрежа”, одобрен за финансиране с решение № 88 от 12.10.2018 г. на Мониторинговия комитет на Програмата.

Проектът се изпълнява съвместно с Община Мангалия – Румъния и включва рехабилитацията на общински път DOB 1149 – /1-9, Каварна- Балчик- Топола – м. Икантълъка – граница община (Каварна- Балчик) – м. Тузлата – Балчик – Албена / 1-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище с път 11-27 в град Балчик – l=5 520м и на общински път DOB 3160 – /DOB 1149, Топола – Балчик/ – граница община (Каварна-Балчик) – к.к. Тузлата – /DOB 1149/ от км 2+170 до 4+083 – L=1 913 м

В проекта е предвидено фрезоване на износващия пласт, ремонт на повредени участъци и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон тип „А“ Е=1200мРа с дебелина 5 см, почистване и изграждане на канавки и водостоци, поставяне на еластична ограда в необходимите участъци, укрепване на банкетите с трошен камък, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК