hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец, община Шабла” е финансиран по договор № 08/321/01362/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Дейностите включват реконструкция и модернизация на водоснабдителната мрежа на селата Ваклино, Дуранкулак, Езерец и Крапец и са насочени към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

В рамките на проекта вътрешната водопроводна мрежа е реконструирана и въведена в съответствие с нормативно установените стандарти. Намалени са загубите на питейна вода и е повишено нейното качество.