hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Цел на интегрирания проект за подобряване на водния цикъл на гр. Варна е да защити Варненското езеро и близките плажове от замърсяване, причинено от заустване на битови и промишлени отпадъчни води, като се сведе до минимум неблагоприятното въздействия върху околната среда и се подобрят значително условията за живот за хората от гр. Варна и цялата черноморска и крайбрежна зона.

Чрез изпълнението на компонента Реконструкция на водоснабдителната и канализационната системи на град Варна са постигнати следните резултати:

  • Подменена е стара и амортизирана водоснабдителна мрежа от азбестоциментови тръби в кв. „Аспарухово“.
  • Подобрено е качеството на услугата по снабдяването с питейна вода в райони с висок процент аварии и често спиране на водоподаването.
  • Подменена е стара и амортизирана канализационна мрежа.
  • Намалено е количеството на инфилтрираните подпочвени води, натоварващи допълнително канализационната мрежа на града.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: септември 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА