hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” гр. Шумен (участък от път SHU 1180 „Местност 5-ти км – Шумен – Дивдядово” между км 6+550 и км 7+900)

Основните СМР в двата свлачищни района са свързани с премахване на пътните настилки, съоръжения, пътният насип и други в обхвата, премостване на свлачищните циркуси чрез две аналогични мостови съоръжения съответно на км 0+826.75 и км 1+076.79 и освобождаване на естествените земни форми – дерета. Проектът включва рехабилитация и на другите засегнати части на пътя, вследствие дългогодишното влияние на свлачищните процеси, като пътни настилки, канализационни и дренажни работи, ел. работи и др.

Извършените основни дейности по рехабилитацията бул. „Велики Преслав” са:

  • частична подмяна на бордюри, свързана с габарита на изграждането на мостовите съоръжения и подмяна на отделни места, засегнати от свлачищните процеси;
  • почистване на тротоарите от растителност и наносни материали;
  • локални ремонти на тротоарната настилка, премахване на асфалтобетоновата и трошенокаменна настилки, част от пътният насип и възстановяване на същите с конструкция на настилката категория „тежко”;
  • ремонти на други зони засегнати от свлачищни процеси;
  • запълване на пукнатини;
  • преасфалтиране на участъка от км 0+000 до км 1+629.21;
  • отводняване на улицата с дъждоприемна канализация, облицовъчни окопи и дренажна система;
  • изграждане на ново улично осветление по целия участък на трасето.